po registraci 9 % sleva + další výhody
po registraci 9 % sleva + další výhody
Ochrana soukromí
Kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“, poskytnete souhlas s využitím souborů cookie na tomto zařízení a tomto prohlížeči. Soubory cookie jsou využívány pro zajištění funkčnosti stránek, analýzu dat a marketing.
Pro podrobné nastavení a popis cookies klikněte na tlačítko „Nastavení“, nebo si můžete zvolit rozsah využití souborů cookies pomocí nastavení níže.

PŘEHLED CERTIFIKACÍ

ISO 9001:2016

EKOKOM

LAZENA

REMA BATTERY

REMA SYSTEM

Obecné informace
Dle zákona č. 541/2020 Sb. a zákona č. 542/2020 Sb. uvádíme na trh pouze baterie a akumulátory, které splňují předepsané normy chemických látek. Pokud bychom stanovené normy překročili, bude tato skutečnost vyznačena přímo na baterii či akumulátoru chemickým symbolem pro tento kov.
Baterie a akumulátory jsou označovány grafickým symbolem pro účely odděleného sběru a zpětného odběru. Máme dohodu o spolupráci při zajištění zpětného odběru přenosných baterií se společností ECOBAT s.r.o.
Níže najdete informace o způsobu zajištění zpětného odběru, o možných negativních účincích látek v bateriích a akumulátorech a o významu grafického symbolu. Jsme zapsáni v Seznamu výrobců vedeného Ministerstvem životního prostředí. Plníme své povinnosti prostřednictvím kolektivního systému REMA Battery, s.r.o.

Zásady bezpečného zacházení s bateriemi a akumulátory:

 • Dodržujte správnou polaritu (+-), chraňte před zkratem.
 • Nedobíjejte baterie, pokud nejsou výslovně označené jako "dobíjecí".
 • Vyjměte anebo odpojte baterie ze zařízení, vypněte zařízení se zabudovaným akumulátorem, pokud ho nepoužíváte.
 • Nevhazujte do ohně, nerozebírejte.
 • Nedotýkejte se "vytékajících" baterií a akumulátorů holýma rukama.
 • Nepoužívejte vadné anebo zdeformované baterie a akumulátory.
 • Při pájení nesmí dojít k přehřátí baterie a akumulátoru.
 • Zabraňte úplnému vybití akumulátoru (netýká se Ni-MH/Ni-Cd), akumulátory kontrolujte a dobíjejte každých 6 měsíců, pokud zařízení nepoužíváte.
 • Vadné a zdeformované akumulátory nenabíjejte.
 • Nekombinujte baterie jiného typu (kombinace alkalických a mnganových baterií, kombinace baterií od různých výrobců) nebo stáří, dochází k rychlejšímu vybití.
 • Skladujte na vyhrazeném místě. Chraňte před dětmi, zdroji tepla, ohněm a slunečním zářením.
 • V případě požáru nehaste vodou.
 • Skladujte v suchu a při teplotách v rozmezí 10 °C - 25 °C.
 • Vybité baterie vyjměte anebo odpojte od zařízení a odevzdejte v naší prodejně ECOM s.r.o., Zahradní 276, České Meziříčí nebo v kterémkoliv místě zpětného odběru Ecobat nebo Rema

Význam grafického symbolu uvedeného na bateriích a akumulátorech:

Výrobek nepatří do komunálního odpadu!
Po skončení životnosti jej recyklujte v souladu se zásadami ochrany životního prostředí.
Pokud je navíc vyznačen pod tímto obrázkem symbol Pb, Cd nebo Hg, znamená to, že tyto baterie obsahují zvlášť nebezpečné prvky olovo, kadmium a rtuť.

Možné negativní účinky - POZOR!
Použité baterie a akumulátory nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně narušit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky (zejména tzv. těžké kovy), které mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody. Těžké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví.
Recyklací kovových látek obsažených v bateriích lze dosáhnout významných energetických a materiálových úspor primárních surovin.

REACH neboli nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky.

Cílem nařízení je zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí, volného pohybu látek samotných, obsažených v přípravcích anebo v předmětech, a současně zvýšení konkurenceschopnosti a inovací. Toto nařízení by rovněž mělo podpořit rozvoj alternativních metod hodnocení rizik látek.

Nařízení by do roku 2020 mělo zajistit, aby se na území evropského společenství vyráběly a dovážely pouze takové chemické látky a přípravky, u nichž jsou známy jejich nebezpečné vlastnosti a dále aby se vyráběly, používaly a odstraňovaly bezpečným způsobem.

reach_obrazek

O SOULADU S NAŘÍZENÍM REACH ve smyslu článku 33 nařízení (ES) 1907/2006/EC

V souladu s článkem 33, odst. 1, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek - REACH, společnost ECOM s.r.o. informuje své zákazníky o skutečnosti, že pokud prodávaná součástka, ať už dovezená z EU či ze třetích zemí, obsahuje látku, která splňuje kritéria uvedená v článku 57 tohoto nařízení a je identifikována dle článku 59 odst. 1 tohoto nařízení v koncentraci vyšší než 0,1 % hm, poskytneme tento údaj příjemci u dané součástky s dostatkem informací umožňujících bezpečné použití, včetně alespoň názvu této látky.

Evropská agentura pro chemické látky (EChA) oficiálně vydala seznam látek (SHVC), které naplňují výše uvedená kritéria. Aktuální verze seznamu je k dispozici na internetové stránce (zatím pouze v anglickém jazyce).

Prohlašujeme, že na všechny námi prodané výrobky, u kterých to legislativa vyžaduje, bylo vydáno prohlášení o shodě dle zákona 22 / 1997 Sb.

Vážení zákazníci,

směrnicí 2015/863/EU ze dne 31.03.2015 se mění příloha II směrnice 2011/65/EU tzv. RoHS (Rescriction of Hazardeous Substances), která zakazuje, aby výrobky přicházející na trh po datu 01.07.2006 obsahovaly stanovené škodlivé látky, kterými jsou olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium a samozhášivé přísady PBB a PBDE a nově látky dle změny přílohy II směrnice 2015/863/EU, který mi jsou DEHP, BBP, DBP a DIBP v nadlimitním množství, konkrétně uvedeném ve směrnici pro jednotlivé látky, pokud není stanovena výjimka dle konkrétní přílohy v této směrnici. U elektronických součástek tato směrnice znamená především významné omezení obsahu olova. ECOM s.r.o. dodává elektronické součástky v souladu s uvedenou směrnicí a označuje je na eshopu a na dodacích listech (viz. ukázka dole):

LF: Součástka splňuje směrnici RoHS (včetně výjimek podle přílohy II směrnice 2015/863/EU a přílohy III a jejich změn ze směrnice 2011/65/EU).

PB: Součástka obsahuje olovo, a nelze rozhodnout o vyhovění dle přílohy II směrnice 2015/863/EU a přílohy III a jejich změn ze směrnici 2011/65/EU.

bez označení: soulad se směrnicí RoHS nelze prokázat

 

dokument ke stažení

Prohlášení k problematice Konfliktních minerálů

Společnosti spadající pod působnost americké instituce SEC musí při své činnosti deklarovat použití zlata, wolframu, cínu a tantalu nepocházejících z problematických oblastí Konga a jeho blízkého okolí. Tyto oblasti jsou bohužel nechvalně známé násilně vynucovanou prací v nelidských podmínkách, využívanou na získávaní výše uvedených minerálů. Zisk z prodeje takto získaných surovin je potom používán hlavně k financování ozbrojených konfliktů. Proti tomuto negativně působícímu trendu a s cílem potlačení těchto aktivit vzniká na americké půdě v r. 2010 zákon nazvaný Dodd-Frank Wall Street reform and Consumer protection act, často odkazovaný problematikou Konfliktních minerálů, nebo také jen zkratkou 3TG (Tungsten, Tin, Tantal, Gold).

Společnost ECOM s.r.o. se připojuje k výše uvedené snaze zákona o konfliktních minerálech (Dodd-Frank) tím, že na svých stránkách umísťuje průběžně aktualizovaná prohlášení, případně vyplněné formuláře EICC ke konfliktním minerálům svých zastoupených výrobců. Vychází tak vstříc zákazníkům přímo spadajícím pod SEC, ale i jejich subdodavatelům, kteří požadují jednoznačnou identifikaci zdrojů tzv. konfliktních minerálů.

Prohlášení, případně EICC formuláře od jednotlivých výrobců: